جستجو

شرح وظایف

1-تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای و اصول قابل قبول حسابداری به منظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی شهرداری،سازمان ها و شرکت ها و واحد های تابعه و طرح های عمرانی و انتفاعی و سپس تطبیق عملیات با قوانین،آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
 
2-نظارت بر تنظیم برنامه‌های مختلف حسابرسی
 
3-نظارت بر جمع آوری اطلاعات و مدارک و مستندات مورد لزوم در انجام برنامه ها و حسابرسی
 
4-نظارت بر تطبیق عملیات مالی انجام شده در واحدهای اجرایی
 
5-نظارت بر تهیه فهرست سپرده ها و کنترل فرم سپرده برای دریافت سپرده
 
6-نظارت بر رسیدگی به اقلام مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و احراز صحت آن ها از طریق رسیدگی مقدماتی و نهایی
 
7-نظارت بر رسیدگی به حسابهای هزینه و درآمد سایر پرداخت‌ها و تطبیق اسناد و صورتحساب بانکی با مقررات و ضوابط مالی 
 
8-نظارت بر انجام عملیات اصلاح حسابها جهت رسیدن به مانده های حقیقی
 
9-نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه اسناد انبار اسناد درآمد
 
10-نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد
 
11-همکاری در تهیه و تنظیم کلیه دریافتی ها برای تایید گرفتن و تفکیک حساب ها جهت ارسال به مراجع ذیربط
 
12-نظارت بر حسابرسی در زمینه های هزینه های انجام شده،پیش پرداخت ها و علل الحساب ها و تنخواه گردان درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی مطابق مقررات و همچنین اختلافات مالی و حسابداری
 
13-نظارت بر رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر شهرداری و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج و آیین نامه های مربوطه در بودجه مصوب
 
14-همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و شورای شهر و ارسال نسخه ای از گزارشات خود جهت اطلاع و اقدام لازم به شهردار
 
15-برنامه ریزی جهت برگزاری شوراهای سازمانها بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده سازمان های وابسته و نظارت بر اجرای مصوبات مجامع عمومی و مصوبات شوراهای سازمان ها و تهیه گزارش لازم در رابطه با بودجه و گزارش حسابرسی شهرداری
 
16-نظارت بر تصمیم گزارشات ماهانه به شهردار همراه با اظهار نظر صریح
 
17-تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه مالی و حسابرسی شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته
 
18-بررسی و به‌کارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کار آمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکرد ها
 
19-بازنگری و به‌روزرسانی حدود اختیارات و تحویل مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحد های مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
 
20-اجرای دقیق قوانین آیین نامه ها دستورالعمل ها بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
 
21-اجرای برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز،اهداف و استراتژی های برنامه های فوق
 
22-نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل و ارائه خط‌مشی‌های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای واحد تحت سرپرستی
 
23-انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد