جستجو

تشکیلات سازمانی

نمودار سازمانی اداره کل حسابرسی

شرح وظایف اداره کل حسابرسی

۱. تهيه و تنظيم و اجراي برنامه حسابرسي داخلي طبق استانداردهاي حرفه اي واصول قابل قبول حسابداري به منظورحصول اطمينان ازصحت و كفايت عمليات مالي وغيرمالي شهرداري ، سازمانها و شركتها و واحدهاي تابعه و طرحهاي عمراني و انتفاعي و سپس تطبيق عمليات با قوانين ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط.
۲. نظارت بر تنظیم برنامه های مختلف حسابرسی.
۳. نظارت بر جمع آوری اطلاعات و مدارک و مستندات مورد لزوم در انجام برنامه ها و حسابرسی.
۴. نظارت بر تطبیق عملیات مالی انجام شده در واحدهای اجرایی.
۵. نظارت بر تهیه فهرست سپرده ها و کنترل فرم سپرده برای دریافت سپرده.
۶. نظارت بر رسیدگی به اقلام مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و احراز صحت آنها از طریق رسیدگی مقدماتی و نهایی.
۷. نظارت بر رسیدگی به حسابهای هزینه و درآمد و سایر پرداختها و تطبیق اسناد و صورت حساب بانکی با مقررات و ضوابط مالی.
۸. نظارت بر انجام عملیات اصلاح حسابها جهت رسیدن به مانده های حقیقی.
۹. نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه ، اسناد انبار ، اسناد درآمد.
۱۰. نظارت بر تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.
۱۱. همکاری در تهیه و تنظیم کلیه دریافتی ها برای تأیید گرفتن و تفکیک حسابها جهت ارسال به مراجع ذیربط.
۱۲. نظارت بر حسابرسی در زمینه های هزینه های انجام شده ، پیش پرداختها و علی الحسابها و تنخواه گردان درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی مطابق مقررات و همچنین اختلافات مالی و حسابداری.
۱۳. نظارت بر رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر شهرداری و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج و آئین نامه های مربوط به بودجه مصوب.
۱۴. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و شورای شهر و ارسال نسخه ای از گزارشات خود جهت اطلاع و اقدام لازم به شهردار.
۱۵. نظارت بر گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی شهرداری بطور کتبی به شهردار.
۱۶. برنامه ریزی جهت برگزاری شوراهای سازمانها بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده سازمانهای وابسته و نظارت بر اجرای مصوبات مجامع عمومی و مصوبات شوراهای سازمانها و تهیه گزارش لازم در رابطه با بودجه و گزارش حسابرسی شهرداری.
۱۷. نظارت بر تسلیم گزارشات ماهانه به شهردار همراه با اظهار نظر صریح.
۱۸. تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در حوزه مالی و حسابرسی شهرداری اهواز و سازمانهای وابسته.
۱۹. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۰. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۱. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۲. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۳. نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعملهایی مصوب و ارائه خط مشی های لازم جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای واحد تحت سرپرستی.
۲۴. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.