جستجو

اداره حسابرسی سازمانهای وابسته

معرفی رئیس اداره حسابرسی سازمانهای وابسته

نام: ماریانا
نام خانوادگی: پورحسن
 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس حسابداری

 

سوابق اجرایی:

  • کارشناس حسابداری سازمان پایانه های شهرداری اهواز
  • مسئول حسابداری سازمان پایانه های شهرداری اهواز
  • رئیس اداره حسابرسی مدیریت امور مجامع و حسابرسی
  • رئیس اداره حسابرسی سازمانهای وابسته اداره کل حسابرسی