معرفی رئیس اداره حسابرسی
نام: سید جعفر
نام خانوادگی: منصوری منش
متولد: 1349
شهر: اهواز

رزومه تحصیلی:

 • فارغ التحصيل رشته مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي – دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 • فارغ التحصيل رشته مديريت اجرايي در مقطع كارشناسي ارشد – دانشگاه علم و صنعت ايران
   

سوابق اجرایی:

 • كارمند امور مالي در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز                                  
 • مدير مالي در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز                                          
 • معاون اجرايي در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز                                     
 • معاون مالي و اداري در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز                              
 • معاون مالي و اداري در سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز                                            
 • مدير مالي و خزانه دار هيأت فوتبال خوزستان                                                          
 • مسئول اداره حسابرسي مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري اهواز